Marec    2014  

 

 

Vplyv právnej formy podnikania na financie podnikateľskej sféry

Obchodovanie s kvótami emisií skleníkových plynov 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období po vstupe do HMÚ 

Analýza hospodárskeho cyklu Slovenskej republiky

Dlhové financovanie ako jedna z príčin finančno-hospodárskej krízy Grécka

Informácie pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií
NHF EU v Bratislave
 
 
 
Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS

 

7. časť
 
  
Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) v rokoch 2011 - 2013 uverejnila zmeny a doplnenia k viacerým medzinárodným štandardom vyplývajúce z návrhov zahrnutých v jej konzultačnej správe Prechodné usmernenia. Niektoré sme spomenuli už v predchádzajúcich častiach príspevkov. V záverečnej časti príspevkov sa zameriame na ďalšie aktuálne zmeny a návrhy zmien niektorých štandardov. IFRS 9 Finančné nástroje, IFRS 7 Zverejnenia – vysporiadanie finančných aktivít a finančných záväzkov, IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka, IFRS 11 Zmluvy o spoločnom podnikaní, IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou.
 
Ďalšie aktuálne zmeny a návrhy zmien niektorých medzinárodných  štandardov
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR