Marec    2014  

 

 

Vplyv právnej formy podnikania na financie podnikateľskej sféry

Obchodovanie s kvótami emisií skleníkových plynov 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období po vstupe do HMÚ 

Analýza hospodárskeho cyklu Slovenskej republiky

Dlhové financovanie ako jedna z príčin finančno-hospodárskej krízy Grécka

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
                                                       Business cycle of Slovak economy
 
 
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá hospodárskym cyklom a vplyvom štátu na ekonomiku, s praktickou aplikáciou na hospodárstvo Slovenskej republiky. Charakterizuje hospodársky cyklus a vplyv štátu na ekonomiku, poukazuje na špecifiká hospodárskeho vývoja na Slovensku a uplatňovanej hospodárskej politiky v jednotlivých fázach slovenského hospodárskeho cyklu.
 
Kľúčové slová: hospodársky cyklus, hospodárska politika.
 
Abstract
Paper deals with the business cycle and the role of the state in the economy with practical application on the Slovak economy. Characterize the business cycle and the role of the state in the economy, pointing out the specifics of economic development in Slovakia and implemented economic policy during different stages of the Slovak business cycle.
 
Key words: business cycle, economic policy
                
Úvod
Pri analýze hospodárskeho cyklu SR sa zameriame hlavne na príčiny a dôsledky hospodárskych výkyvov v rokoch 1993 – 2013. Na Slovensku boli v sledovanom období zaznamenané nasledovné fázy hospodárskeho cyklu. Prvou bola fáza krátkeho vzostupu po prekonaní transformačnej depresie v rokoch 1993 – 1995, po ktorej nasledovala fáza zostupná v období 1996 – 1999. Po dosiahnutí dna v štvrtom kvartáli roku 1999 nastúpila znova fáza vzostupu s pomerne dlhým obdobím vysokého tempa rastu.
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR