Apríl    2014  

 

 

 

Koncepcia fiškálnych a rozpočtových rád vo vybraných krajinách sveta 

Súčasný stav ukrajinskej ekonomiky

K vymedzeniu základných charakteristík investičných projektov 

Korupcia ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach Grécka 

K riadeniu úverového rizika

Recenzie

Informácie pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta

 

 

Koncepcia fiškálnych a rozpočtových rád vo vybraných krajinách sveta

THE CONCEPT OF FISCAL AND BUDGET BOARD IN SELECTED COUNTRIES OF THE WORLD

 

Abstract

The balanced and sustainable macroeconomic situation based on strict compliance with the Maastricht criteria, but requires responsible handling of public finances, the close monitoring of the implementation as well as long-term fiscal responsibility. The functioning in the present contribution we will discuss alternatives to the Council for Budget Responsibility in the Slovak Republic, and in selected European OECD countries. We will consider the organizational structure of the various boards, lists of executives, like competence itself and the way it monitors the management of public finances, the reports to be compiled.

Key words: Budget Board, Fiscal Council, deficit, budget responsibility, public finance

Úvod

Vyvážená a udržateľná makroekonomická situácia sa zakladá na striktnom dodržiavaní maastrichtských kritérií, ktoré však vyžadujú zodpovednú manipuláciu s verejnými financiami, ich dôsledné monitorovanie a tiež plnenie dlhodobého horizontu rozpočtovej zodpovednosti. Fungovanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na území Slovenskej republiky stručne charakterizujeme v prvej časti príspevku, a v ďalších častiach budeme väčšiu váhu venovať alternatívam spomínanej rady, a to vo vybraných krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej „OECD“). Priblížime si organizačnú štruktúru v jednotlivých radách, uvedieme vedúcich pracovníkov, samotné kompetencie rád a spôsob akým monitorujú stav a hospodárenie s verejnými financiami, prípadne správy, ktoré vypracovávajú. 

 

 

Celý článok.  

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR