Apríl    2014  

 

 

 

Koncepcia fiškálnych a rozpočtových rád vo vybraných krajinách sveta 

Súčasný stav ukrajinskej ekonomiky

K vymedzeniu základných charakteristík investičných projektov 

Korupcia ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach Grécka 

K riadeniu úverového rizika

Recenzie

Informácie pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Ústav mediálnej komunikácie       
Fakulta masmédíí
Paneurópska vysoká škola
               
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania             
Fakulta ekonómie a podnikania
Paneurópska vysoká škola             
Tematínska 10,Bratislava
 

 Súčasný stav ukrajinskej ekonomiky

 CURRENT STATUS Ukrainian economy

 

Abstrakt

Článok sa zaoberá súčasným stavom ukrajinskej ekonomiky, najmä z hľadiska zahraničného obchodu krajiny. Autori analyzujú bežný účet platobnej bilancie Ukrajiny. Zaoberajú sa problematikou spracovania ropy a výroby ropných výrobkov v tejto krajine. Príčinou negatívneho stavu platobnej bilancie Ukrajiny je obchod s tovarmi.

Kľúčové slová

Ukrajina, zahraničný obchod

Abstract

Article looks at the current state of the ukrainian economy, particularly in terms of foreign trade of the country. The authors analyze the current account of the balance of payments of Ukraine. Deal with the issue of oil processing and production of petroleum products in the country. The cause of the negative state of Ukraine's balance of payments trade in goods.

 

Key words

Ukraine, foreign trade

 

Úvod

Na prvý pohľad, z hľadiska zemepisnej štruktúry zahraničný obchod Ukrajiny vyzerá viac-menej vyvážene a dobře.  Môžeme povedať, že ukrajinskú ekonomiku môžeme považovať za štandardnú z hľadiska priemerne európskej krajiny . To znamená , že na najbližších susedov - Európu a Rusko – pripadá polovica zahranično-obchodného obratu , respektíve 27,5 % a 25 % . So skupinou krajín nachádzajúcich sa geograficky o niečo ďalej, je to oveľa menej . Na ostatné krajiny Spoločenstva nezávislých štátov pripadá 7,4 % zahraničného obchodu, na krajiny na Stredného východu - 8,2 % a Čínu - 7,7 % . Na veľmi vzdialený americký trh pripadá 2,6 % z obratu , na Indiu - 2,1 % , na Japonsko a Južnú Kóreu - 1,5 % , a na Brazíliu a Indonéziu - 0,5 % a 0,6 % . Avšak geografická rovnováha zahraničného obchodu neznamená, že existuje komoditná a finančná rovnováha . Okrem práve v súvislosti s týmito bilanciami nie veľmi dobrá situácia, a ako výsledok zahraničného obchodu Ukrajiny je to, že zahraničnoobchodné vzťahy vytvárajú chronicky deficitnú bilanciu .

 

 Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR