Apríl    2014  

 

 

 

Koncepcia fiškálnych a rozpočtových rád vo vybraných krajinách sveta 

Súčasný stav ukrajinskej ekonomiky

K vymedzeniu základných charakteristík investičných projektov 

Korupcia ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach Grécka 

K riadeniu úverového rizika

Recenzie

Informácie pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Bc. Zuzana Holková
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Korupcia ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach Grécka

Corruption – one of the causes of financial and economic crisis in the case of Greece

 

Abstrakt

Článok sa zaoberá problematikou korupcie v podmienkach Grécka. Predchádzanie, riešenie a bojovanie proti korupcii je zložité. Korupcia je faktorom, negatívne ovplyvňujúcim verejné financie krajiny. Obzvlášť v posledných rokoch, kedy je hospodárstvo krajín postihnuté drvivými dôsledkami finančnej krízy, predstavuje korupcia výrazné odčerpávanie štátnych príjmov, ktoré by sa pri správnom jednaní dali použiť na zlepšenie ekonomickej situácie a zvýšenie celkového verejného blaha, napr. podporou. Tento článok je taktiež jedným zo sérií článkov o Grécku a jeho hospodárskej politike, ktorá priniesla eurozóne hospodárske problémy, ktoré vypukli v priebehu finančnej a hospodárskej krízy.

Kľúčové slová: Grécko, korupcia, Transparency International

Abstract

This paperwork is focused on the problem of corruption in the case of Greece. Prevention, treatment and fighting against corruption are difficult. Corruption is a factor adversely affecting the public finances of the country. Especially in recent years, when the economy of countries is affected by the vast consequences of the financial crisis, corruption is a significant outflow of state revenues, which could be used to improve the economic situation and the increase in the overall public good. This article is also one of the series of articles about Greece and its economic policy that has brought the eurozone economic problems which erupted during the financial and economic crisis.

 

 Celý článok.

 

 

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR