Apríl    2014  

 

 

 

Koncepcia fiškálnych a rozpočtových rád vo vybraných krajinách sveta 

Súčasný stav ukrajinskej ekonomiky

K vymedzeniu základných charakteristík investičných projektov 

Korupcia ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach Grécka 

K riadeniu úverového rizika

Recenzie

Informácie pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

Ing. Petra Poláková

 

K riadeniu úverového rizika

3.časť

Finančná analýza

Finančná analýza klienta je najdôležitejšou súčasťou hodnotenia bonity klienta, poskytuje banke informácie o finančnom zdraví podniku a má najväčšiu váhu pri konečnom rozhodnutí o poskytnutí alebo neposkytnutí úveru. Jej vykonaním banka eliminuje možné riziko klientovej neschopnosti splácania úveru. Jej hlavnou úlohou je posúdenie finančnej situácie vo firme a preukázať ekonomickú návratnosť požičaných prostriedkov na základe analýzy definovaných finančných ukazovateľov dlžníka a tým získať podklady pre rozhodnutie banky či úver žiadateľovi poskytne, v akej výške a za akých podmienok.

Čo sa týka zdrojov informácií, opiera sa predovšetkým o finančné účtovníctvo - súvahu, výkaz ziskov a strát, výkaz cash-flow. Tieto informácie poskytujú cenné východisko pre hodnotenie budúcich možností podniku. Aby sa účtovná evidencia dala zmysluplne využiť, je potrené aby ju analytik získal hneď po skončení roku resp. účtovného obdobia.

Postup pri finančnej analýze je nasledovný:

 

  Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR