Máj  2014  

 

 

 

Ekonomické mýty,stereotypy a gatekeeping v médiách 

Transparentnosť poistného trhu na Slovensku v kontexte legislatívy, upravujúcej jeho fungovanie

Merateľné a nemerateľné ciele v PR a media relations

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

K riadeniu úverového rizika

Informácie pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Fakulta ekonómie a podnikania 
Paneurópska vysoká škola Bratislava       

 

Ekonomické mýty, stereotypy a gatekeeping v médiách

  Economics myths, stereotypes adn gatekeeping  in mass media

 

Abstrakt

Autor opisuje mechanizmus manipulácie s informáciami o ekonomických procesoch. Ide o mýty týkajúce sa ekonomickej krízy, trhu nehnuteľností, eura, zlata, ekonomických cyklov. Mýty sa zakladajú na téze pozostávajúcej z dvoch komponentov. Prvý komponent je pravdivý. Druhý pozostáva zo zmanipulovanej informácie.

Kľúčové slová: médiá, ekonomika, ekonómia

Abstract

Author describes a mechanism for handling information about economic processes. These are the mythsrelating to the economic crisis, the real estate market, the euro, gold, economic cycles. Myths are based on an argument consisting of two components. The first component is true. The second consists ofmanipulated information.

Key words: mass media, economy, ekonomics

Úvod

O príčinách krízy a fungovaní niektorých stránok ekonomiky sa v médiách objavilo veľa objektívnych a aj neobjektívnych informácií. Mnohé z nich sa zakladajú na konšpiračných teóriách. Konšpiračná teória alebo teória sprisahania je názor na ľubovoľnú tému, ktorý predkladá, že istá skupina ľudí vedome a tajne pôsobí v neprospech inej skupiny ľudí. Vyznávači konšpiračných teórií si obyčajne myslia, že touto skupinou je vláda , predstavitelia tajných organizácií, jedného alebo viacerých spoločne pôsobiacich podnikov na trhu,  alebo predstavitelia národov či náboženstiev, niekedy aj mimozemské civilizácie. Autor sa venuje najrozšírenejším mýtom. 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR