Máj  2014  

 

 

 

Ekonomické mýty,stereotypy a gatekeeping v médiách 

Transparentnosť poistného trhu na Slovensku v kontexte legislatívy, upravujúcej jeho fungovanie

Merateľné a nemerateľné ciele v PR a media relations

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

K riadeniu úverového rizika

Informácie pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing. Peter Baláž
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 

 

Transparentnosť poistného trhu na Slovensku v kontexte legislatívy, upravujúcej jeho fungovanie

Transparency of the insurance market in Slovakia in the context of the legistation regulating its operation

 

Abstrakt

Autor popisuje tému transparentnosti poistného trhu z pohľadu legislatívnych noriem na Slovensku, ktoré upravujú jeho fungovanie.

Kľúčové slová: transparentnosť, poistný trh na Slovensku, vykazovanie

JEL klasifikácia: G22

Abstract

Author describes the topic of insurance market transparency from the legislation point of view in Slovakia, which regulates its operation.

Key words: transparency, insurance market in Slovakia, reporting

JEL classification: G22

 

Úvod

Téma transparentnosti poistného trhu je už dlhšie obdobie predmetom diskusií nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Poistný trh predstavuje odvetie, kde sa dennodenne pracuje s množstvom informácii, či sú to napr. číselné dáta alebo údaje o osobách. Komplexnosť, citlivosť a množstvo týchto informácii môže vytvárať dojem, že systém je neprehľadný, netransparentný. Prvotným a základným prejavom transparentntosti je  ich zverejňovanie. Pre všetkých účastníkov poistného trhu je dôležité, aby bolo zabezpečené adekvátne sprístupňovanie týchto informácii, čo má v konečnom dôsledku priaznivý vplyv na jeho fungovanie a vytváranie zdravého podnikateľského prostredia

Nasledujúci článok sa na túto oblasť zameriava z pohľadu slovenskej legislatívy. Predstavuje prehľad legislatívnych noriem upravujúcich fungovanie poistného trhu na Slovensku s prihliadnutím na jeho transparentnosť. Príspevok je rozdelený do troch častí. V prvej časti popisujeme legislatívne normy na Slovensku so zameraním na Zákon o poisťovníctve a Občiansky zákonnik. Druhá časť je venovaná prierezu finančným sprostredkovaním z pohľadu transparentnosti. V tretej časti prinášame prehľad výkazov, ktoré sú poisťovne a zaisťovne povinné predkladať na Slovensku orgánu dohľadu nad poisťovníctvom, Národnej banke Slovenska.

 

 Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR