Máj  2014  

 

 

 

Ekonomické mýty,stereotypy a gatekeeping v médiách 

Transparentnosť poistného trhu na Slovensku v kontexte legislatívy, upravujúcej jeho fungovanie

Merateľné a nemerateľné ciele v PR a media relations

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

K riadeniu úverového rizika

Informácie pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing.Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní

1.časť

 Abstrakt

Seriál článkov  analyzuje hlavné tézy teórie behaviorálnych financií a poskytuje obraz o teórii behaviorálnych financií ako o relevantnej a plnohodnotnej finančníckej teórii. Zároveň  poukazuje na fenomén psychológie ako na nevyhnutnú  súčasť ekonómie a financií.  Dokazuje, že správanie investorov na finančných trhoch nie je vždy racionálne. Analyzuje, ako sa na voľbe  investičných stratégií uplatňujú vybrané odchýlky od racionality .

Kľúčové slová: neracionalita, framing, prospect theory, krátkozrakosť, kompetentnosť a familiárnosť, home bias, nelineárne oceňovanie pravdepodobností

JEL Classification: G21, E62, H25 

Abstract

Series of articles analyzing the main theses of the theory of behavioral finance and provides a picture of the theory of behavioral finance as a relevant and full financier theory. Also notes the phenomenon of psychology as a necessary part of economics and finance. Shows that the behavior of investors in financial markets are not always rational. Analyze how the choice of investment strategies apply selected deviations from rationality.

Keywords: irrationality, framing, prospect theory, myopia, competence and familiarity, home bias, non-linear measurement probabilities

JEL Classification: G21, E62, H25 

 

Úvod.

V roku 1776 klasický ekonóm Adam Smith vydal svoje najznámejšie dielo Bohatstvo národov (An Inquiry in to the Nature and Causes of the Wealth of Nations).  Podľa neho ekonomické javy a zákonitosti vyplývajú z prirodzenej povahy človeka, ktorý je hybnou silou ekonomického vývinu. Tvrdil, že každý jednotlivec sa riadi svojim vlastným prospechom, ale ako v mnohých ďalších prípadoch, vedie ho tu len akási nevideteľná ruka.Čiže, inými slovami, správa sa racionálne.

 

Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR