Máj  2014  

 

 

 

Ekonomické mýty,stereotypy a gatekeeping v médiách 

Transparentnosť poistného trhu na Slovensku v kontexte legislatívy, upravujúcej jeho fungovanie

Merateľné a nemerateľné ciele v PR a media relations

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

K riadeniu úverového rizika

Informácie pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
PhDr. Eva Chudinová, PhD. 
Ústav mediálnej komunikácie 
Fakulta médíí
Paneurópska vysoká škola

 Merateľné a nemerateľné ciele v PR a media relations

 

Pod pojmom produkty chápeme výrobky alebo služby, ktoré podnik, firmy, spoločnosť ponúka cieľovému trhu Vo všeobecnosti možno konštatovať, že každý, kto tvorí akýkoľvek produkt, má záujem, aby sa jeho produkt dostal k spotrebiteľovi. Túto úlohu je možné zvládnuť len v spojení marketingu a marketingovej komunikácie ako neoddeliteľnej súčasti celého procesu marketingu. Pod pojmom marketing môžeme chápať proces výmeny a tvorby produktov, v ktorom sa produkty dostávajú k cieľovým spotrebiteľom.             Neoddeliteľnou súčasťou marketingu je marketingová komunikácia s jej hlavnými nástrojmi: reklamou, podporou predaja, public relations, osobným predajom a priamym marketingom.

Reklama je platená forma extenzívnej neosobnej prezentácie ponuky v masmédiách, je to informovanie a ovplyvňovanie – zmena návykov, potrieb. Podpora predaja – to sú krátkodobé podnety na zvýšenie nákupu alebo predaja výrobkov – produktov. PR je vytváranie a rozvíjanie dobrých vzťahov s verejnosťou najmä prostredníctvom aktivity v masmédiách, ktorých hlavnou zložkou sú media relations – vzťahy s médiami. Osobný predaj je reprezentovaný osobnou komunikáciou s jedným alebo viacerými potenciálnymi zákazníkmi. Priamy marketing je priame oslovenie potenciálneho zákazníka - pošta, telefón a pod.

 

Celý článok

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR