Jún  2014  

 

 

 

Nobelova cena za ekonómiu

The international role of Euro

K riadeniu úverového rizika

Komparácia únikov spotrebných daní na  Slovensku a v Českej republike

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
  Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní
2.časť
 
Niektoré vybrané odchýlky.
 
Niektoré odchýlky od racionality  sú tzv. adaptívne, pretože umožňujú ľuďom adaptovať sa na určité situácie a prijímať úspornejšie a rýchlejšie  riešenia. Tieto riešenia vtedy nie sú založené  na podrobnej racionálnej analýze , ale na využití úsporných a intuitívnych vzorov.
Iné odchýlky od racionality zase vznikajú ako následok toho, že ľudia nemajú vypracované správne mentálne mechanizmy na riešenie niektorých problémov, prípadne na riešenie týchto špecifických problémov  využívajú mechanizmy, ktoré pre daný konkrétny problém nie sú príliš vhodné.
Pre praktické použitie je možné odchýlky od racionality definovať ako systematické chyby investorov pri zbere, anylýze a vyhodnocovaní informácií a následne pri prijímaní ekonomických rozhodnutí. Ide naozaj o systematické chyby, lebo náhodná chyba  nemusí ešte znamenať odchýlku od racionality.
Súčasná veda o behaviorálnych financiách pozná mnoho odchýlok od racionality  a ich počet pravdepodobne nie je konečný. Niektoré odchýlky sa v podstatnej časti prekrývajú, prípadne môžu byť dôsledkom iných.
Odchýlky od racionality sa môžu vyskytnúť  v ktorejkoľvek fáze rozhodovacieho procesu.
Počnúc formou, akou sú nové informácie prezentované, až po prijatie rozhodnutia.
Mechanizmus vzniku a pôsobenia odchýlok od racionality  vychádza s predstáv Herberta Simona, ktorý ako prvý vymedzil pojem obmedzená racionalita. Definoval ľudský úsudok ako výsledok selekcie alternatív , ku ktorým ľudia dospievajú v procese analýzy informácií.
Proces rozhodovania má viaceré fázy, pričom v každej z nich  sa môžu získané informácie výrazným spôsobom zmeniť. 
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR