Jún  2014  

 

 

 

Nobelova cena za ekonómiu

The international role of Euro

K riadeniu úverového rizika

Komparácia únikov spotrebných daní na  Slovensku a v Českej republike

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Komparácia únikov spotrebných daní na Slovensku a v Českej republike

Comparison of spill duty in Slovakia and Czech Republic

Ivana LENNEROVÁ

Abstrakt

Po roku 2004, teda po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a zároveň po daňovej reforme, boli uskutočnené zásadné zmeny v činnosti daňovej a colnej správy. Nepriame dane, najmä oblasť spotrebných daní, boli harmonizované s jednotným daňovým systémom, ktorý sa uplatňuje v celej Európskej únii. Správa spotrebných daní, ktoré tvoria podstatnú a pomerne stabilnú časť príjmov štátneho rozpočtu, bola presunutá z kompetencií daňovej správy na colnú správu. Boli prijaté zákony, ktorých cieľom bolo zamedziť daňovým únikom, sprehľadniť systém nakladania s jednotlivými komoditami, rozšíriť možnosti kontroly, zamedziť nelegálnym obchodom a tiež zlepšiť podnikateľské prostredie. Okrem toho musí colná správa úzko spolupracovať s colnými orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie.

Kľúčové slová: spotrebné dane, daňové úniky, kontrolné známky

Abstract

After the year 2004, the accession of Slovakia to the European Union, while after tax reform, major changes were made in the operation of the tax and customs administration. Indirect taxes, particularly the area of excise duties have been harmonized with the single tax system, which applies throughout the European Union. Report excise taxes, which constitute a substantial and relatively stable part of the revenue of the state budget, has been moved from the tax administration responsibilities to the customs administration. Were adopted laws aimed at preventing tax evasion, more transparent system for handling various commodities, options to extend controls to prevent illegal trade and also improve the business environment. In addition, the customs administration to work closely with the customs authorities of the other Member States of the European Union.

 

Keywords: excise taxes, tax evasion, tax stamps

 

Príspevok vznikol z 50% v rámci riešeného projektu „Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie „Európa 2020“  (Evidenčné číslo projektu: 1/0174/11)  a z 50% v rámci riešeného projektu „Teória regulovania a možnosti aplikácie jej prístupov na skúmanie medzinárodnej migrácie pracovných síl“. (Evidenčné číslo projektu: 1/0210/13).

 

 

Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR