Júl - August   2014  

 

 

 

Regionálne a hospodárske krízy v historickom kontexte

Európa efektívne využívajúca zdroje

K hodnoteniu bonity retailového klienta

Karol Marx nielen ekonóm, ale aj novinár

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing. Jarmila Vidová, PhD.
Katedra hospodárskej politiky
Fakulta národohospodárska
Ekonomická univerzita

 Európa efektívne využívajúca zdroje

Resource efficient Europe[1]

 

Európska únia už dokázala, že dosiahnuť pokrok v oblasti efektívnosti využívania zdrojov je možné. V celej EÚ sa recyklácia začala stávať bežnou súčasťou života podnikov aj domácností. Od roku 1990 sa znížili emisie skleníkových plynov v EÚ o viac ako 10 %, pričom rast hospodárstiev dosiahol približne 40 %. Závislosť EÚ na fosílnych palivách sa znižuje v dôsledku zvyšovania energetickej účinnosti a rozvoja alternatívnych riešení.

 Európa efektívne využívajúca zdroje je jednou zo siedmich hlavných iniciatív v rámci Stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Cieľom tejto hlavnej iniciatívy je vytvoriť rámec pre politiky na podporu posunu smerom k nízkouhlíkovému a zdrojovo efektívnemu hospodárstvu. Tento posun nám pomôže:

  • zvýšiť hospodársku výkonnosť a zároveň znížiť využívanie zdrojov;
  • identifikovať a vytvoriť nové príležitosti pre hospodársky rast a väčšiu mieru inovácií a zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ;
  • zabezpečiť bezpečnosť dodávok základných zdrojov;
  • bojovať proti zmene klímy a obmedzovať dôsledky využívania zdrojov na životné prostredie.

 

 

Celý článok.[1] Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0906/12  Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ. Doba riešenia projektu: 2012 - 2014

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR