Júl - August   2014  

 

 

 

Regionálne a hospodárske krízy v historickom kontexte

Európa efektívne využívajúca zdroje

K hodnoteniu bonity retailového klienta

Karol Marx nielen ekonóm, ale aj novinár

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní

 Series: Deviations from rationality in investing

 

     3.časť

 Nadmerný optimizmus, sebadôvera a neprimerané reakcie

Nálada takisto ovplyvňuje spôsob, akým investori analyzujú informácie a robia rozhodnutia.1] .Ľudia s dobrou náladou robia optimistickejšie rozhodnutia ako ľudia s horšou náladou, ktorí však robia kritickejšie a podrobnejšie analýzy. Investori s nadmerným optimizmom môžu veriť, že práve ich akciám sa nemôže stať nič zlé. Optimizmus je systematický sklon ľudí predpokladať priaznivé výsledky svojich aktivít. Ľudia spravidla nadhodnocujú pravdepodobnosť výskytu pozitívnych udalostí a podhodnocujú výskyt negatívnych. Optimizmus sa často spája tiež s preceňovaním vlastných schopností, s pripisovaním si zásluh za pozitívne výsledky aktivít a odmietaním zaodpovednosti za výsledky negatívne. Optimizmus je samozrejmou formou adaptácie ľudí na život v prevažne rizikovom prostredí. Bez optimizmu by  nebolo motivácie a ľudia by sa nemohli púšťať do akejkoľvek aktivity. Ale na druhej strane, optimizmus založený  na nadmernej sebadôvere, okolnostiam neprimeranej, môže ľudí viesť k tomu, že podcenia možnosť  nepriaznivých výsledkov pri svojich aktivitách.

 

Celý článok. 

1] NOFSINGER, J.: Do optimists make the best investors? In Corporate Finance Review, 6 (4) 2002, s.11-17

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR