Júl - August   2014  

 

 

 

Regionálne a hospodárske krízy v historickom kontexte

Európa efektívne využívajúca zdroje

K hodnoteniu bonity retailového klienta

Karol Marx nielen ekonóm, ale aj novinár

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   

  

 
 
Ing. Andrej Bakula
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 

 K hodnoteniu bonity retailového klienta

To evaluate the creditworthiness retail client

Abstrakt

Poskytovanie úverov patrí k základným funkciám komerčných bánk, preto je úverovému riziku venovaná mimoriadna pozornosť. Na riadenie opisovaného rizika banky využívajú hodnotenie bonity klienta, pri ktorom sa zameriavajú na finančnú a nefinančnú analýzu potenciálnych dlžníkov,  diverzifikáciu  expozícií,  rôzne zabezpečovacie prostriedky a limity. Úverová analýza, ktorú komerčné banky vykonávajú pri fyzických osobách, je založená rovnako ako v prípade korporátneho bankovníctva na posúdení úverovej schopnosti klienta. Je dôležitým aspektom ovplyvňujúcim úverové riziko a dôležitou súčasťou úverového procesu. Tento článok opisuje proces hodnotenia bonity retailového klienta.  

Kľúčové slová : bonita klienta, scoring retailového klienta, finančná a nefinančná analýza, pomerové ukazovatele, bonitné a bankrotné modely

Abstract

 

Lending is one of the essential functions of commercial banks, credit risk is therefore given special attention. To manage the described risk banks use credit evaluation of the client, in which the focus is on financial and non-financial analysis of potential borrowers, diversification of exposures, different security means and limits. Credit analysis by commercial banks carried out at an individual is based, as in the case of corporate banking for assessing the creditworthiness of the client. Is an important aspect influencing credit risk and an important part of the loan process. This article describes the process of evaluating the creditworthiness of retail client.

 

 

Key words: client´s creditworthiness, scoring of retail client, financial and non-financial analysis, ratio indicators, credit score and bankruptcy models

 

JEL: G21, E62, H25

 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR