Júl - August   2014  

 

 

 

Regionálne a hospodárske krízy v historickom kontexte

Európa efektívne využívajúca zdroje

K hodnoteniu bonity retailového klienta

Karol Marx nielen ekonóm, ale aj novinár

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing. Ivana Lennerová, PhD.
Katedra ekonomickej teórie
Fakulta národohospodárska
Ekonomická univerzita

 

Regionálne a hospodárske krízy v historickom kontexte1

Regional and economic crisis in historical context

 

Abstrakt
 
Svetová kríza sa prehĺbila do dlhovej krízy celého sveta. Expanzívna menová politika viedla k nadmernej spotrebe ľudí a tým sadomácnosti zadlžovali. Celý systém fungoval, kým ľudia boli schopný splácať, svoje úroky a istiny, avšak realitný trh sa postupne nasýtil, hodnota domov klesla. Banky boli v tomto období neisté a prestali poskytovať peniaze. Čo spôsobilo, že medzibankový finančný trh zamrzol. A vďaka tomu, že do cenných papierov krytých americkými nehnuteľnosťami investovalo mnoho spoločností mimo Ameriky, ide o celosvetovú hospodársku krízu. Banky v Európe sú opatrné a spoločnosti majú nedostatok kapitálu. V príspevku sme sa zamerali na svetové hospodárske krízy. Rozobrali sme si, ako vznikla a prebiehala Veľká hospodárska kríza. Od zvýšenia úrokových sadzieb v USA, cez krach na NY burze, zatvorenie továrni, čo sa postupne rozšírilo aj do Európy. V ďalšej časti sme si spomenuli niektoré významné krízy vo svete, ako bola ropná kríza, či kríza v Japonsku a v Ázii. Taktiež venujeme pozornosť hospodárskej kríze 21. storočia, ktorej následky sú badateľné vo svete dodnes. V ďalšej časti príspevku sme sa venovali tomu, ako finančná kríza vplýva na regionálnu politiku a aké kroky podniká Európska Komisia na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020. Oboznámili sme sa tiež s tým, ako v minulosti ovplyvňovalo zlato monetárnu politiku a čo spôsobovalo recesie v o svetových ekonomikách.
 
 
 
1 / Príspevok vznikol z 50% v rámci riešeného projektu „Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie „Európa 2020“  (Evidenčné číslo projektu: 1/0174/11)  a z 50% v rámci riešeného projektu „Teória regulovania a možnosti aplikácie jej prístupov na skúmanie medzinárodnej migrácie pracovných síl“. (Evidenčné číslo projektu: 1/0210/13).
 
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR