Júl - August   2014  

 

 

 

Regionálne a hospodárske krízy v historickom kontexte

Európa efektívne využívajúca zdroje

K hodnoteniu bonity retailového klienta

Karol Marx nielen ekonóm, ale aj novinár

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Fakulta ekonómie a podnikania       
Paneurópska vysoká škola Bratislava

  

Karol Marx nielen ekonóm, ale aj novinár

Karl Marx not only an economist but also a journalist

Abstrakt

Článok opisuje a analyzuje Karola ako ekonóma a novinára. Predstavuje teóriu krízy Karola Marxa. Zaoberá sa jeho novinárskou činnosťou v rôznych periodikách Zaoberá sa najmä obdobím keď bol európskym spravodajcom amerického denníka New York Tribune. Autor charakterizuje stav britskej tlače v polovici XIX. storočia. Okrem toho sa autor venuje úlohe denníka New York Tribune v rozvoji americkej tlače, najmä tomu že denník jedným z prvých vzorov kvalitatívnej žurnalistiky.

Kľúčové slová   Karol Marx, New York Tribune, journalism

JEL klasifikácia   G31

 

Abstract

 

The article describes and analyzes how Charles economist and journalist. Represents a crisis theory of Karl Marx. It deals with his journalistic activities in various periodicals addresses the particular period when the European rapporteurs U.S. the New York Tribune. The author characterizes the state of the British press in the middle of the XIX. century. In addition, the author discusses the role of the New York Tribune in the development of the U.S. press, in particular the fact that the newspaper one of the first models of quality journalism.

Key words   Karl Marx, New York Herald, journalism

JEL classification   G31

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR