Júl - August   2014  

 

 

 

Regionálne a hospodárske krízy v historickom kontexte

Európa efektívne využívajúca zdroje

K hodnoteniu bonity retailového klienta

Karol Marx nielen ekonóm, ale aj novinár

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitatežov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

                   

   ODBORNÝ MESAČNÍK PRE FINANCIE A INVESTOVANIE

 

Ročník I.       Číslo 7 - 8     

    

Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Internet Explorer

 

Vydáva 

Vydavatežstvo Fin Star
Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava
Telefón: +0421919037285
e-mail: finstar1000@gmail.com
ISSN 1339-5416
 

 

Redakčná rada

Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Ing. Ctibor Pilch, PhD., konatež vydavateža a šéfredaktor  
Ing. Boris Šturc,CSc.,KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania
PhDr.Eva Chudinová, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava


 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR