September

  2014  

 

 

K problematike finančnej gramotnosti

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Muži a ženy pri investovaní

Finančná gramotnosť, vzdelávanie a ich prepojenie s transparentnosťou poistného trhu

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 

Muži a ženy pri investovaní
Men and women in investment

 

Abstrakt

V poslednom období vznikajú a vyvíjajú sa nové prístupy k finančným trhom ako reakcia na nie celkom vyhovujúce modely racionálneho správania. Hovoria o sklonoch ľudí k neracionalite. Popisujú jednotlivé odchýlky od racionálneho správania sa a vysvetľujú pravdepodobné príčiny týchto javov. Súčasne s existenciou týchto odchýlok sa objavujú aj isté rozdiely v správaní sa mužov i žien. Tie sú dané viacerými faktormi. Niektoré sú známe, niektoré nie. Odborná literatúra sa málo venuje rozdielnym podmienkam, v ktorých investujú muži a ženy, ako aj odlišným spôsobom ich rozhodovania. O psychológii investorov a o ich racionálnom alebo neracionálnom správaní a o rozdieloch medzi mužmi a ženami pri investovaní hovoria i výsledky prieskumu, uskutočneného autorom tohoto príspevku.

Kľúčové slová: neracionálne, investovanie, odchýlky, investičné správanie, rozdiely

Abstract

Recently arise and develop new approaches to financial markets in response to a not entirely satisfactory models of rational behavior. They talk about people's tendencies to irrational. Description of individual deviations from rational behavior and explain the probable causes of these phenomena. At the same time the existence  of these variations also appear some differences in the behavior of men and women. You are given several factors. Some are known, some are not. Professional literature has paid little different conditions in which they invest, men and women, as well as different ways of their decision. The psychology of investors and their rational or irrational behavior and the differences between men and women when investing  say the results of a survey conducted by the author of this paper.

 

Key words: irrational, investing, deviations, investment behavior, differences

JEL classification: L1, G21

 

Celý článok.

 

 

Príspevok vznikol v rámci riešeného projektu „Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných
inštitúcií v podmienkach Slovenska“.  Evidenčné číslo projektu:  1/0648/12
 

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR