September

  2014  

 

 

K problematike finančnej gramotnosti

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Muži a ženy pri investovaní

Finančná gramotnosť, vzdelávanie a ich prepojenie s transparentnosťou poistného trhu

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
Ing. Peter Baláž
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Finančná gramotnosť, vzdelávanie a ich prepojenie s transparentnosťou poistného trhu

Financial literacy, education and its connection with the transparency of insurance market


Abstrakt

Autor popisuje prepojenosť finančného vzdelávania a gramotnosti s transparentnosťou poistného trhu a ich vzájomné vzťahy.

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, finančné vzdelávanie, poistný tr

JEL klasifikácia: G22

Abstract

Author describes the connection between financial literacy, financial education and transparency of insurance market and their relationship.

Key words: financial literacy, finacial education, insurance market

JEL classification: G22

 

Úvod

Problematiku transparentnosti poistného trhu a jej prepojenia s finančnou gramotnosťou a vzdelávaním považujú rôzne inštitúcie na Slovensku a vo svete zodpovedné za finančné povedomie obyvateľstva za jednu zo svojich priorít svojho fungovania.
            Na jednej strane je dôležité, aby všetky operácie a informácie na poistnom trhu boli transparentné a aby sa subjekty tohto trhu správali transparentne. Na druhej strane sú týmito subjektami aj zákazníci. Podľa nás jeden z predpokladov transparentne fungujúceho trhu sú jeho adekvátne vzdelané subjekty. Finančné vzdelávanie je kritickou súčasťou budovania finančnej gramotnosti a zodpovednosti a tým umožňuje občanom rozvíjať vlastnú rozhodovaciu kompetenciu v tejto oblasti života jednotlivca. Finančné vzdelávanie prispieva k ochrane práv spotrebiteľa na trhu finančnych produktov a služieb, ktorý sa neustále rozširuje, pričom rastie zložitosť a komplexnosť ponúkaného portfólia nástrojov finančných inštitucii. Bez základných finančných znalostí a zručnosti nie je možné robiť kvalifikované rozhodnutia, ktoré majú vplyv na osobný aj rodinný rozpočet. Otázkami finančnej gramotnosti a potrebou finančného vzdelávania v Slovenskej republike sa zaoberá odborná aj laicka verejnosť.

 

 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR