September

  2014  

 

 

K problematike finančnej gramotnosti

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Muži a ženy pri investovaní

Finančná gramotnosť, vzdelávanie a ich prepojenie s transparentnosťou poistného trhu

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
Ing. Radoslav Guláš
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 

K problematike finančnej gramotnosti

  

Vo všeobecnosti gramotnosťou označujeme schopnosť jedinca naučiť sa čítať a písať. Nejde však len o čítanie jednoduchých slov alebo identifikovanie jednotlivých písmen, ale gramotný človek musí vedieť plynule čítať a hlavne porozumieť prečítanému textu. „Vo všeobecnosti gramotnosť môže byť chápaná ako:
·       profesijná, na základe ktorej vykonávame určitú profesiu alebo remeslo,
·       akademická, na základe ktorej máme titul,
·       zdravotná, o ktorej sa začína čoraz viac hovoriť ako o novom type gramotnosti,
·       finančná gramotnosť, ktorá sa v dnešnej dobe najviac skloňuje.“
Poznáme niekoľko druhov gramotnosti a to napr. :
·       informačná - schopnosť jedinca prijímať, chápať a následne vyhodnocovať informácie,
·       právna - súhrn informácií a znalostí z oblasti práva, resp. základných zákonov, ktoré by mal spotrebiteľ mať, aby si mohol plniť svoje povinnosti a taktiež presadzovať svoje práva,
·       čitateľská - schopnosť porozumieť textom a taktiež ich používať tak, aby jedinec rozšíril svoje vedomosti,
·       počítačová - schopnosť komunikovať s počítačom, používať grafy a tabuľky, spracovávať texty či využívať internet,
·       mediálna - schopnosť a zručnosť nevyhnutná na využívanie médií,
·       sociálna -  schopnosť úspešne zvládnuť komunikáciu s ľuďmi,
·       pohybová - schopnosť ovládať správne držanie tela, schopnosť pracovať s vlastným telom či schopnosť športovať,
·       pracovná -  schopnosť nájsť si zamestnanie, podnikanie,
·       inštitucionálna – schopnosť komunikovať s úradmi,
·       finančná - schopnosť postarať sa o svoje financie, schopnosť zaistiť sa do budúcnosti
 
 
 
 
Príspevok vznikol v rámci riešeného projektu „Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných
inštitúcií v podmienkach Slovenska“.  Evidenčné číslo projektu:  1/0648/12
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR