September

  2014  

 

 

K problematike finančnej gramotnosti

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Muži a ženy pri investovaní

Finančná gramotnosť, vzdelávanie a ich prepojenie s transparentnosťou poistného trhu

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Series: Deviations from rationality in investing

4.časť

Dostupnosť

Osobitným príkladom reprezentatívnosti  je tzv. dostupnosť. Ide o jav, kedy investori prikladajú najväčšiu váhu  informáciám, ktoré sú v ich pamäti „dostupné“, alebo sa dajú rýchlo vyvolať.
Ako príklad môže slúžiť fakt, že len minimálna časť investorov je schopná ísť na valné zhromaždenie, alebo podrobne študovať výročné správy a účtovné závierky. Väčšina sa uspokojí so správami z médií.
Vhodným spôsobom prezentované informácie vzbudzujú u investorov pocit informovanosti. Ilúzia poznatkov vyústi do nadmernej sebadôvery, keď šikovne napísaný článok urobí z laika naslovo vzatého odborníka.
Traja profesori z univerzity v Richmonde (Virgina, USA), Tom Arnold, John Earl a David North preskúmali najdôležitejšie americké týždenníky a dvojtýždenníky Business Week, Fortune a Forbes, ktoré majú najväčší podiel na relevantnom trhu ekonomických periodík  v USA. Vylúčili denníky, ktoré uverejňujú hlavne spravodajstvo a takmer žiadne analytické materiály a tiež mesačníky, ktoré reagujú s istým oneskorením. Skúmali články za obdobie 1983 – 2002. Predmetom hodnotenia sa stalo 593 správ o 549 spoločnostiach.
Väčšina článkov bola ladená pozitívne (64 %), negatívne články boli v zjavnej menšine (18 %), ostatné články boli viac – menej neutrálne.

 

Celý článok.

 

Príspevok vznikol v rámci riešeného projektu „Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných
inštitúcií v podmienkach Slovenska“.  Evidenčné číslo projektu:  1/0648/12

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR