VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 
 

 

4 / 2014  

 

Statistical models in the financial management of a company

Obraz investičnej aktivity v Slovenskej republike na príklade tvorby hrubého kapitálu sektora domácností

Analýza úrovne finančnej gramotnosti a finančnej situácie obyvateľov východného Slovenska

Profesionálne PR sú efektívne pre každú firmu

Vplyv ropných šokov na ekonomiku krajín OECD v rokoch 2007  až 2009

Sektor pojišťoven v České republice a tendence jeho vývoje

Improvement of depositary policy of commercial Ukrainian banks of the modern stage

The importance of intellectual capital as a primordial factor to success in the new economy

Faktoring v ČR – současný stav a perspektiva vývoje

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

     
Analýza úrovne finančnej gramotnosti a finančnej situácie obyvateľov východného Slovenska 

 Analysis of the level of financial literacy and financial situation of the population of Eastern Slovakia

 Ján VRAVEC


Abstrakt

Úroveň finančnej gramotnosti predstavuje dôležitý predpoklad úspešnej finančnej, ekonomickej a sociálnej existencie jednotlivca resp. domácnosti v trhovej ekonomike. Finančná gramotnosť obyvateľov v konkrétnom regióne determinuje nie len ekonomické, ale aj sociálne a politické aspekty jeho ďalšieho rozvoja. Obyvatelia s nízkou úrovňou finančnej gramotnosti, bez základných finančných znalostí a zručností nemôžu robiť kvalitné finančné rozhodnutia a zabezpečiť si potrebné ekonomické zázemie. Príspevok sa usiluje o základnú analýzu finančnej gramotnosti a finančnej situácie obyvateľov Prešovského kraja a Košického kraja v období doznievajúcej hospodárskej krízy. Regióny východného Slovenska sú charakteristické vysokou mierou nezamestnanosti, nízkymi mzdami a chudobou významnej časti populácie, preto je otázka finančnej gramotnosti veľmi aktuálna. 

Kľúčové slová

Úroveň finančnej gramotnosti, finančná situácia domácností, finančné vzdelávanie

Abstract

Level of financial literacy is an important prerequisite for successful financial, economic and social existence of the individual resp. households in a market economy. Financial literacy of population in a particular region determines not only economic but also social and political aspects of its further development. Residents with low levels of financial literacy, without a basic financial knowledge and skills cannot make good financial decisions and to ensure the necessary economic background. Contribution seeks to analyze basic financial literacy and financial situation of the inhabitants of the Prešov region and Košice region during the lingering economic crisis. Regions of Eastern Slovakia are characterized by high unemployment, low wages and poverty of a significant part of the population, so the issue of financial literacy is very timely. 

Key words
 
Level of financial literacy, household financial situation, financial education
 
JEL Classification: D14, O15