Október

  2014  

 

 

Kríza ekonomiky a (alebo) kríza ekonomickej teórie

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Příští finanční krize - jaká bude ?

K riadeniu úverového rizika v komerčnej banke

Basel III - dočasně konečné řešení

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 
 
Ing. Lucia Haliaková
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

K riadeniu úverového rizika v komerčnej banke

 

Potreba riadenia úverového rizika v komerčnej banke sa na Slovensku objavila hlavne po roku 1989, v čase transformačného procesu prechodu na trhovú ekonomiku. Toto obdobie bolo charakteristické nielen vznikom obchodných bánk, ale aj existenciou mnohých problémov. Objavovali sa problémy ako nedostatočná legislatíva, masívna privatizácia, čo v kombinácii so slabými skúsenosťami bankárov spôsobilo straty bánk. Výsledkom týchto udalostí bolo, že banky začali venovať väčšiu pozornosť sledovaniu a meraniu úverového rizika. Rozhodujúcim momentom však bola implementácia bankovej regulácie a jej zacielenie na kapitálovú primeranosť. Vývoj v oblasti sledovania rizík však neustal. V minulosti bolo cieľom risk manažmentu v banke znižovanie rizika. Novodobým trendom je však sledovanie úrovne rizika v kontexte so ziskovosťou.

Úverové riziko a jeho riadenie v podmienkach Slovenskej republiky upravuje Opatrenie Národnej banky Slovenska č.13/2010 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky. Toto opatrenie ustanovuje banke povinnosť vytvoriť Stratégiu riadenia rizík ako základný dokument definujúci hlavné ciele a zásady používané bankou pri riadení rizík. Tento dokument je schvaľovaný a prehodnocovaný štatutárnym orgánom banky. Implementovaním Stratégie riadenia rizík je v banke poverený odbor riadenia rizík.

Riadenie úverového rizika v komerčnej banke je proces pozostávajúci z niekoľkých krokov.  Pre účely riadenia úverového rizika sa podľa Opatrenia NBS č.13/2010 v banke vykonávajú činnosti zamerané na:

 

Príspevok vznikol v rámci riešeného projektu „Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných
inštitúcií v podmienkach Slovenska“.  Evidenčné číslo projektu:  1/0648/12

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR