Október

  2014  

 

 

Kríza ekonomiky a (alebo) kríza ekonomickej teórie

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Příští finanční krize - jaká bude ?

K riadeniu úverového rizika v komerčnej banke

Basel III - dočasně konečné řešení

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní

Series: Deviations from rationality in investing

  5.časť

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Teória maximalizácie očakávaného úžitku predpokladá, že všetci ľudia sú racionálni a vždy budú vychádzať z tejto hlavnej axiómy. Kahneman a Tversky sa rozhodli vyvrátiť tento predpoklad svojimi početnými experimentami, v ktorých sa pokúsili dokázať systematické narušovanie hlavnej tézy racionálnej teórie. Na základe ich výskumu argumentujú, že racionálna teória nie je adekvátna teória, ktorá by mala popisovať rozhodovanie v neistote. Vysvetľujú zároveň výber voľby v neistote. V racionálnej teórii je úžitok výsledkov vážený ich pravdepodobnosťou. Nasledujúce experimenty ukazujú, že ľudia uvedený predpoklad pravidelne porušujú. Že systematicky nadhodnocujú malé pravdepodobnosti a častokrát podhodnocujú vysoké pravdepodobnosti. Teda že ich oceňujú nelineárne.

 

Príspevok vznikol v rámci riešeného projektu „Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných  inštitúcií v podmienkach Slovenska“.  Evidenčné číslo projektu:  1/0648/12

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR