Október

  2014  

 

 

Kríza ekonomiky a (alebo) kríza ekonomickej teórie

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Příští finanční krize - jaká bude ?

K riadeniu úverového rizika v komerčnej banke

Basel III - dočasně konečné řešení

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

       
 
 
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania
Fakulta ekonómie a podnikania
Paneurópska vysoká škola

 

Kríza ekonomiky a (alebo) kríza ekonomickej teórie.

 

Abstrakt

Ekonomická kríza priniesla sebou rad otázok, ktoré sa týkajú praxe a súčasne aj teórie. Mnohí sa pýtajú, či teoretici nevedeli predpovedať krízu. Ďalšie otázky sa týkajú tohto, či sa vyčerpal daný model kapitalizmu, alebo ekonomické teórie už neplatia. Autor sa venuje pohľadom základných ekonomických škôl na krízu: marxistickej, rakúskej, keynesiánskej, neoklasickej, monetaristickej. Opisuje ako sa prístupy jednotlivých škôl prejavujú pri riešení súčasnej ekonomickej krízy v USA.

Kľúčové slová: kríza, ekonomická teória, rovnováha

Abstract

The economic crisis has brought him a number of issues relating to the practice and theory at the same time. Many are asking whether the theorists could not predict the crisis. Further questions regarding this, or has been exhausted the model of capitalism or economic theory no longer apply. The author pays basic economic view schools in crisis: Marxist, Austrian, Keynesian, neoclassical, monetarist. It describes how the approaches of schools are in the current economic crisis in the USA.

Key words: crisis, economics, equlibrium

JEL: A11 - Role of Economics; Role of Economists; Market for Economists

 

 

Úvodom

 

Jednou z najväčších hádaniek ekonomickej teórie je samozrejme otázka  v čom sú príčiny hospodárskych kríz. Zdá sa byť neuveriteľné, ale za 250 rokov ekonomické vedy nedosiahli jednotný názor na to, čo je príčinou hospodárskych kríz, prečo je vývoj cyklický a prečo nie je lineárny.

 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR