November

  2014  

 

 

Podpora finančnej gramotnosti na Slovensku

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Úverové riziko a Bazilejské dohody o kapitáli

Zber a analýza informácií o finančných trhoch a potenciál súčasných alternatívnych vyhľadávačov

Rozdiely v metodikách vykazovania národných účtov ESA 1995 a ESA 2010

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Recenzia

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing.Radoslav Guláš
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Podpora finančnej gramotnosti na Slovensku

 

V Slovenskej republike je problematika finančného vzdelávania na stredných školách realizovaná ako príprava na budúce povolanie, a to pre oblasť bankovníctva, finančníctva a poisťovníctva, prostredníctvom rôznych študijných odborov. Vzhľadom na prudký vývoj ekonomických informácií, ktoré sú v tejto oblasti, Ministerstvo školstva SR veľmi pružne reagovalo na aktivity a iniciatívy rôznych podnikateľských, finančných a mimovládnych organizácií, ktoré formou úspešných projektov v ekonomickej a finančnej oblasti vzdelávania pomáhajú obohatiť proces vzdelávania žiakov stredných a základných škôl. Takto vznikla a aj naďalej sa uplatňuje medzi žiakmi a učiteľmi ďalšia forma inovácie obsahu vzdelávania.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR