November

  2014  

 

 

Podpora finančnej gramotnosti na Slovensku

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Úverové riziko a Bazilejské dohody o kapitáli

Zber a analýza informácií o finančných trhoch a potenciál súčasných alternatívnych vyhľadávačov

Rozdiely v metodikách vykazovania národných účtov ESA 1995 a ESA 2010

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Recenzia

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing.Lucia Haliaková
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Úverové riziko a Bazilejské dohody o kapitáli

 

Banka ako podnikateľská jednotka sa v procese vývoja sformovala ako subjekt, ktorý pracuje prevažne s cudzími zdrojmi. Práve táto skutočnosť spôsobuje to, že  bankové podnikanie je jedným z najrizikovejších. Zároveň, nároky akcionárov na banku v oblasti zhodnocovania vložených prostriedkov sú vysoké a vyvolávajú tak tlak na minimalizáciu podielu akcionárskeho kapitálu na celkových pasívach banky. Tým sa redukuje tá časť bilancie banky, ktorá ako jediná môže absorbovať straty spôsobené neočakávanými udalosťami.

Riziko ako také však existuje aj v zdanlivo stabilnom ekonomickom prostredí. Jeho intenzita stúpa v dôsledku globalizácie a s rozvojom finančných trhov. Podstata regulácie bankovníctva spočíva v snahe o zachovanie stability banky s ohľadom na špecifické črty bankového podnikania a tým predchádzať vzniku bankových kríz.

Úlohu riešiť štandardizáciu bankového podnikania na seba prebral samostatný výbor guvernérov národných regulátorov pri Medzinárodnej banke pre zúčtovanie (BIS) v Bazileji. Výsledkom rokovaní a rozsiahlych ekonomických výskumov sa stali dohody o spoločnom postupe pri riadení bezpečnosti bánk, ktoré dnes nazývame dohodami Basel I, II a III.  V nasledujúcom texte charakterizujeme každú z nich a uvedieme, aký dopad mali na bankové podnikanie. 

 

 Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR