November

  2014  

 

 

Podpora finančnej gramotnosti na Slovensku

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Úverové riziko a Bazilejské dohody o kapitáli

Zber a analýza informácií o finančných trhoch a potenciál súčasných alternatívnych vyhľadávačov

Rozdiely v metodikách vykazovania národných účtov ESA 1995 a ESA 2010

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Recenzia

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní

6.časť

 Ukotvenie

Ukotvenie (anchoring) je kognitívna odchýlka  od racionality, pomocou ktorej ľudia pri odhadovaní nejakej neznámej hodnoty vychádzajú z prvej informácie, ktorá im je dostupná. Štartovacia hodnota (alebo začiatočný bod)  buď vyplynú z formulácie problému, alebo sú výsledkom nejakého predbežného výpočtu. Ďalšia prijatá informácia túto hodnotu môže posunúť nadol, alebo nahor, ale vždy berie do úvahy  prvú referenčnú hodnotu. Vo väčšine prípadov sú však tieto posuny malé. Platí teda, že rôzne štartovacie body vedú k rozdielnym odhadom, ktoré sú však naklonené k pôvodným začiatočným hodnotám.   

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR