November

  2014  

 

 

Podpora finančnej gramotnosti na Slovensku

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Úverové riziko a Bazilejské dohody o kapitáli

Zber a analýza informácií o finančných trhoch a potenciál súčasných alternatívnych vyhľadávačov

Rozdiely v metodikách vykazovania národných účtov ESA 1995 a ESA 2010

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Recenzia

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity

 

Rozdiely v metodikách vykazovania národných účtov ESA 1995 a ESA 2010

 

 

V tomto  článku sa budem venovať niektorým hlavným rozdielom medzi metodikou ESA 95 a ESA 2010. Vysvetlím, prečo k týmto zmenám došlo a opíšem ich vplyv na makroekonomické ukazovatele.

Čo je ESA 95 ?

Európsky systém národných a regionálnych účtov ESA 95 je harmonizovaná európska metodika na zostavovanie národných účtov pre systematický a podrobný opis ekonomiky. Metodika ESA 95 je od 1. septembra 2014 nahradená novšou metodikou, nazvanou ESA 2010, ktorá bola 26. júna 2013 uverejnená v Úradnom vestníku a teda transmisia dát členských štátov do Eurostatu bude prebiehať podľa pravidiel ESA 2010. Manuál ESA 2010 bol uverejnený v  Uradnom vestníku ako príloha A k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 a prílohu B tohto nariadenia tvorí Program zasielania údajov ESA 2010.

Štruktúra ESA 2010 je plne zosúladená s celosvetovo rozšírenou metodikou národných účtov- Systém národných účtov 2008 (SNA 2008), pričom ESA 2010 je viac orientovaná na získavanie komplexných informácií, potrebných pre Európsku Úniu (EÚ). Túto metodiku spoločne vypracovali Organizácia Spojených národov (OSN), Medzinárodný menový fond (MMF), Štatistický úrad Európskej únie (Eurostat), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetová banka.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR