December

  2014  

 

 

Ekonomické a politické vzťahy Ruska a Ukrajiny

Rozpočtový rámec verejných služieb vo vybranej oblasti verejného sektora

Conceptual fundamentals of global anti-carbon fund

Vonkajšie vzťahy SR v oblasti ekonomiky a politiky : počiatky, integrácia a súčasné výzvy

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania
Fakulta ekonómie a podnikania
Paneurópska vysoká škola

 

Ekonomické a politické vzťahy Ruska a Ukrajiny

 

Abstrakt

Autor sa zaoberá ekonomickými a politickými vzťahmi medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko kladie dôraz na politickú stránku vzájomných vzťahov. Naopak Ukrajina považuje za najdôležitejšiu ekonomickú rovinu spolupráce oboch krajín. Zahraničná politika Ukrajiny v minulosti bola súčasne orientovaná na Rusko, ale aj na iné krajiny. Ukrajina kooperovala s Ruskom v niektorých oblastiach zbrojného priemyslu. Budúcnosť vzťahov je neurčitá.

 

Vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou sú zložité a protirečivé. Skúmanie tejto problematiky je venovaná veľká časť vedeckej literatúry.  Žiadne analýzy sa však nevenujú ako môže vzájomný stav vzťahov môže ovplyvňovať rozvoj jednej a aj druhej krajiny prostredníctvom: 1) kladnej synergie v oblasti ekonomiky, inovácií a humanitárnej sfére; 2) konkurencie; 3) odstránenie hrozieb z vzájomnej závislosti, ktorá sa vytvorila v období sovietskeho zväzu v rámci jednotného národohospodárskeho komplexu. V prípade rusko-ukrajinských vzťahov existujú všetky typy interakcií, ktoré majú vplyv na rozvoj vzťahov, ale ich vzájomný pomer sa mení.

Ekonomicky, sociálne a politicky Rusko a Ukrajina vďaka spoločnému historickému dedičstvu sú vzájomne spojené. Blízke sú v súčasnosti aj otázky vzájomnej bezpečnosti a vojenského ohrozenia. Ukrajina sa obáva ohrozenia celkovej územnej celistvosti a Rusko pociťuje riziko približovania sa NATO k vlastným hraniciam. Likvidácia tejto hrozby bude mať podstatný vplyv na ekonomický rozvoj oboch krajín. Zdalo by sa, že vzájomný vplyv a vzájomná závislosť  majú asymetrický charakter v prospech Ruska ako jednu z najväčších krajín vo svete s veľkým vplyvom. Ak sa však bližšie pozrieme na toto tvrdenie, nie vždy je pravdivé. Daná analýza sa venuje skúmaniu vzájomných sociálnych a ekonomických vzťahov Ukrajiny a Ruska s akcentom v oblasti energetiky. Potenciál vzájomnej spolupráce je preskúmaný dostatočne. Doteraz sa menšia pozornosť v odbornej sfére, ale aj v médiách venovalo skúmaniu reálnych procesov v sfére vzájomných väzieb a vzťahov, ktorých smer je definovaný geopolitickým pozicionovaním, záujmami národnej bezpečnosti oboch krajín, ale aj veľkých korporácií v Rusku a na Ukrajine. V analýze sa budem venovať hodnoteniu vnútorných a vonkajších vzťahov, ktoré definujú vzájomné vzťahy. Na základe toho sa pokúsime vymedziť spoločné charakteristiky vývoja, ale aj odlišnosti v ňom.

 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR