Február

  2015 

 

 

Súhrnná analýza majetku obcí v slovenskej republike

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

Žurnalistika údajov v ekonomike

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

Ing. Zuzana Brindzová, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita

   

Súhrnná analýza majetku obcí Slovenskej republiky.

Summary analysis of municipal property of Slovak republic

 

Abstrakt

Príspevok sa sústreďuje na problém hospodárenia s majetkom obcí, zaoberá sa hodnotením majetkovej základne a popisuje a kvantifikuje hodnotu a vývoj štruktúry municipálnej základne. V rámci hodnotení a interpretácií majetkového hospodárenia municipalít venujeme pozornosť príjmom a výdavkom samospráv, ktoré súvisia s majetkom.

 

Abstract

 

Paper focuses on the problem of management of municipal property, deals with the assessment of the equity base and describes and quantifies the value and structure of the municipal development base. The evaluation and interpretation of property management, municipalities pay attention to government revenue and expenditure relating to the property.

 

Kľúčové slová

 

municipalita, majetok, hospodárenie s majetkom, príjmy z majetku

 

Key words

 

municipalities, asset, asset management, earnings of assets

 

 

 

Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR