Február

  2015 

 

 

Súhrnná analýza majetku obcí v slovenskej republike

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

Žurnalistika údajov v ekonomike

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

Ing. Daniela Nerečová
daniela.nerecova@gmail.com
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
  

 

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike.

Úvod.

Začiatkom roku 2000 Ruská federácia využívala len časť ekonomického potenciálu v porovnaní so ZSSR a Ruskou federáciou v roku 1990. Viditeľne sa zhoršili zahranično-obchodné vzťahy s mnohými krajinami (hlavne SNŠ), Rusko prakticky prestalo hrať akúkoľvek dôležitú úlohu v medzinárodných vzťahoch. No za posledné desaťročie (v období 2000 - 2012) sa situácia začala zlepšovať, politické a ekonomické pozície sa upevnili. Zvýšil sa objem produkcie, importu, exportu i príjmy obyvateľstva. Ako podotýkajú mnohí experti, dané okolnosti sú spojené s príchodom novej vlády a predovšetkým s rastom cien energetických surovín. Práve rast cien dovolil vláde vytvoriť Stabilizačný fond, čo viedlo k upevneniu pozície na medzinárodnom trhu a k realizovaniu úverových operácií s mnohými krajinami. Všeobecne je v krajine vytvorené obchodné prostredie, v ktorom popri domácich podnikoch začali pôsobiť aj zahraničné podniky, aktívne sa rozvíjajú finančné trhy, bankový sektor a sféra služieb. Avšak za predchádzajúce desaťročie sa nepodarilo vytvoriť vyrovnanú a diverzifikovanú štruktúru ekonomiky, ku konkurencieschopným odvetviam na svetovom trhu patria hlavne spoločnosti obchodujúce s ropou a plynom a spoločnosti vojensko-priemyselného komplexu.

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR