Február

  2015 

 

 

Súhrnná analýza majetku obcí v slovenskej republike

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

Žurnalistika údajov v ekonomike

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania
Fakulta ekonómie a podnikania
Paneurópska vysoká škola

Žurnalistika údajov a ekonomika

Abstrakt

Aký je rozdiel medzi investigatívnou žurnalistikou a žurnalistikou údajov?  Konečný produkt je rôzny. V prvom prípade, v investigatívnej žurnalistike je výsledným produktom text, v ktorom sa údaje uvádzajú ako potvrdenia. V druhom prípade, v žurnalistike údajov je výsledkom infografika, ktorá vznikla na základe databáz údajov a poskytuje užívateľovi nástroj na výrobu samostatných záverov.

Kľúčové slová: ekonomika, žurnalistika, údaje

JEL: Y 1

Úvodom

Ako spolu súvisia údaje, žurnalistika a ekonomika? Informácie o ekonomike sa najčastejšie dostávajú do médií vo forme materiálov žurnalistiky údajov. Čo je to žurnalistika údajov (data  journalism)? Jednoduchou odpoveďou je to to, že je to žurnalistika, ktorá sa robí pomocou údajov. Podľa niektorých ľudí sú údaje a žurnalistika nesúvisiace pojmy. Existujú názory, že údaje to sú čísla, ktoré sú najskôr v tabuľke. Pred dvadsiatimi rokmi existoval názor, že to sú jedinými údajmi, s ktorými majú do činenia novinári. Dnes žijeme v svete, v ktorom je všetko možné opísať prostredníctvom núl a jednotiek.

 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR