Marec

  2015 

 

 

Prognóza vývoja trhu rizikového kapitálu

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

Eticko-hospodárske pohľady vybraných starovekých gréckych mysliteľov

Cenotvorba na svetovom trhu ropy v podmienkach globalizácie

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

       
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania
Fakulta ekonómie a podnikania
Paneurópska vysoká škola

 Prognóza vývoja trhu rizikového kapitálu

 

Za posledných desať rokov sa trh priamych a rizikových investícií premenil na dôležitý segment  medzinárodného trhu kapitálu. Ako taký v čoraz väčšej miere závisí od vývoja globálnej ekonomiky. V dôsledku tejto integrácie, rozhodnutia fondov priamych a rizikových investícií sa začali prijímať tak, že zohľadňujú rozvoj ekonomiky a faktorov, ktoré ovplyvňujú základné ekonomické tendencie. Organizácie Oxford Analytica a CAM Private Equity a Európska vesmírna agentúra  minulý rok pripravili analytickú správu pod titulom Globálne scenáre rozvoja priameho a rizikového investovania, ktorú si od nich objednala Európska asociácia priameho a rizikového investovania (EVCA). Priame a rizikové investície sú v svojej podstate dlhodobými investíciami. Nové fondy da vytvárajú na desať rokov, ku ktorým treba ešte niekedy pripočítať 12 rokov. Práve preto partneri týchto fondov musia pri investovaní vychádzať zo strategického plánu.  Oxford Analytica použila pri prognózovaní budúceho vývoja v oblasti použila metódu plánovania scenárov. Časový horizont bol rok 2020. Respondentmi boli profesionálni manažéri z 22 členských organizácií EVCA. Išlo o generálnych partnerov (GP), ale aj partnerov s ručením obmedzeným (LPs), ktorí pracujú v rôznych štádiách investovania (rizikové investovanie vo všetkých etapách), sekundárne investovania, fúzie a akvizície, opakované investovanie). Okrem Európy boli manažéri z USA, Japonska a novo vznikajúcich trhov (emergin  markets). Výskum sa dotkol rôznorodých oblastí ako makroekonomika, politika, spoločnosť, životné prostredie, veda a technológie). Celkom sa uskutočnili dva výskumy. Spomedzi nich sa vyčlenili hybné faktory, ktoré sa rozdelili na dve skupiny. Do prvej skupiny patrili faktory, ktoré majú význam pre sektor priameho a rizikového investovania. Do druhej skupiny patrili faktory, ktoré ovplyvňujú makro úroveň.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR