Marec

  2015 

 

 

Prognóza vývoja trhu rizikového kapitálu

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

Eticko-hospodárske pohľady vybraných starovekých gréckych mysliteľov

Cenotvorba na svetovom trhu ropy v podmienkach globalizácie

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Katedra ekonomickej teórie
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Eticko - hospodárske pohľady vybraných starovekých gréckych mysliteľov

Ethical and economic approaches of selected philosophers of the ancient Greek


Abstrakt

Príspevok sa venuje etickým pohľadom starovekých filozofov (Periklés, Platón, Aristoteles, Xenofón), ktoré sa snažili uplatňovať v reálnych hospodárskych vzťahoch. Práve z myšlienok gréckych filozofov vychádzajú vo svojich ekonomických názoroch mnohí predstavitelia, počnúc scholastikou či klasickou politickou ekonómiou,  až po súčasné hospodárske smery. V článku sa sústredíme na rôzne pohľady na inštitút súkromného vlastníctva, na pojem oikonomikosoikodomé, či na rozdiel medzi ekonomikouchremastikou v chápaní Aristotela.

Kľúčové slová

Aristoteles, Platón, Xenofón, chremastika

Abstract

This paperwork focuses on the ethical view of ancient philosophers (Pericles, Plato, Aristotle, Xenophon), which the thinkers seek to implement in real economic relations. The thoughts of the Greek philosophers are used for the economic fundaments of many representatives of the history of economic thoughts, starting with the representatives of scholasticism and classical political economy, to the representatives of the current economic trends. In this article we focus on the different views of the private property institution, oikonomikos and oikodomé concept, or the difference between the economy and chremastics in the Aristotle´s understanding.

Keywords

Aristotle, Plato, Xenophon, chremastics


Príspevok je spracovaný v rámci projektu OP VaV s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí (ITMS 26240120032). Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR