Marec

  2015 

 

 

Prognóza vývoja trhu rizikového kapitálu

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

Eticko-hospodárske pohľady vybraných starovekých gréckych mysliteľov

Cenotvorba na svetovom trhu ropy v podmienkach globalizácie

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Daniela Nerečová
daniela.nerecova@gmail.com
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 Cenotvorba na svetovom trhu ropy v podmienkach globalizácie

 

1.     Faktory pôsobiace na svetové ceny ropy

V podmienkach trhovej ekonomiky sa cenotvorba realizuje v medzinárodnom obchode rovnako ako aj na vnútornom trhu v súlade s mnohofaktorovým modelom cenotvorby, teda ceny sa formujú za pôsobenia celého súboru faktorov. Najdôležitejšie faktory pôsobiace na svetovom trhu s ropou môžeme vidieť na schéme č.1.
Na svetovom trhu ropy fundamentálnymi faktormi určujúcimi svetové ceny sú faktory, ktoré pôsobia na dopyt a ponuku ropy na svetovom trhu. V súlade s klasickou teóriou cenotvorby, v podmienkach trhovej konkurencie, sa ceny formujú ako výsledok vzájomného pôsobenia dopytu a ponuky. Avšak rozhodujúci význam v procese cenotvorby má konkrétne nerovnováha dopytu a ponuky. Ceny sa zvyšujú, ak dopyt rastie rýchlejšie ako ponuka a naopak. Spolu s tým zmeny dopytu a ponuky rôzne pôsobia na dynamiku cien trhov s ropou. V krátkodobej perspektíve rozhodujúcu úlohu na zmeny cien predstavuje dopyt, a naopak, v dlhodobej perspektíve ponuka. Možno to vysvetliť tým, že ponuka je viac zotrvačná ako dopyt. Ak chýbajú alebo sú vyčerpané komerčné alebo strategické zásoby ropy, rýchle zvýšenie objemov ťažby je technicky a ekonomicky náročné. Preto v krátkom časovom období rast neuspokojeného dopytu je sprevádzaný rastom cien. V dlhom časovom období, naopak, rozhodujúci vplyv na dynamiku cien predstavujú procesy na strane ponuky. Rast alebo zníženie počtu nálezísk ropy, nové technológie ťažby ropy, zmeny v nákladoch na jej ťažbu predurčujú dlhodobú dynamiku cien ropy.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR