Apríl

  2015 

 

 

Porovnanie Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 s novým medzinárodne porovnateľným účtovným rámcom ESA 2010

Kvalitatívne zmeny v globálnej ekonomike

Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky

Redefinovanie funkcií štátu

Vývoj verejných financií v období  2. svetovej vojny a po nej na našom území

Smerovanie európskeho rozpočtu a finančný sektor

Cenovo nákladová konkurencieschopnosť v krajinách V4

Finančné trhy a ich budúci vývoj

Virtualizácia a finančný sektor

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF, EU

 

Porovnanie Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 s novým medzinárodne porovnateľným účtovným rámcom ESA 2010

 

Úvod

     Revízia Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 vyústila v rámci Eurozóny do nevyhnutných zmien. Pre podrobný a systematický opis ekonomiky sa najnovšie využíva medzinárodne porovnateľný nový účtovný rámec ESA 2010. Tento Európsky systém národných účtov bol zavedený od 1. septembra 2014, pričom  prenos všetkých údajov z krajín EÚ do Eurostatu sa riadi podľa zmenených pravidiel Programu pre zasielanie údajov ESA 2010. Treba konštatovať, že aj štruktúra ESA 2010 zodpovedá  celosvetovým usmerneniam o vedení národného účtovníctva, ktoré boli stanovené v metodike pre systém národných účtov 2008 (SNA 2008). Výnimku tvoria len isté rozdiely v prezentácii a presnosti niektorých pojmov ESA 2010, ktoré sa používajú na špecifické účely Eurozóny. Na vypracovaní novej metodiky ESA 2010 sa podieľali Organizácia Spojených národov, Medzinárodný menový fond, Štatistický úrad Európskej únie, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Medzinárodný menový fond  a Svetová banka. Metodika zrevidovaného Európskeho systému národných a regionálnych účtov sa zameriava na podmienky a potreby prenosu údajov v rámci Európskej únie.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR