Apríl

  2015 

 

 

Porovnanie Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 s novým medzinárodne porovnatežným účtovným rámcom ESA 2010

Kvalitatívne zmeny v globálnej ekonomike

Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky

Redefinovanie funkcií štátu

Vývoj verejných financií v období  2. svetovej vojny a po nej na našom území

Smerovanie európskeho rozpočtu a finančný sektor

Cenovo nákladová konkurencieschopnos v krajinách V4

Finančné trhy a ich budúci vývoj

Virtualizácia a finančný sektor

Informácia pre čitatežov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
Ing. Pavlína Ivanová, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita
 

 

Kvalitatívne zmeny v globálnej ekonomike

 

Qualitative changes in global economy


Abstrakt

Vývoj posledných 20-tich rokov načrtol nové línie vývoja globálnej ekonomiky. Zároveň aj ukázal nové formy kumulácie krízových faktorov v čase i priestore. Vzájomné prepojenie a umocnenie ich pôsobenia viedlo ku kríze v roku 2008. Protikrízové opatrenia síce utlmili niektoré javy, ale zároveň viedli k metamorfózam krízy (hypotekárna, dlhová,  spotreby,  produkčných kapacít). Tieto fakty vedú k potrebe nového pohžadu na samotnú krízu (systémový aspekt), ako i k formulovaniu nových stratégií na jej prekonanie (protikrízový aspekt).


Kžúčové slová: krízové javy, protikrízové opatrenia, metamorfózy krízy, nová úloha finančných fondov 

Abstract

 

The evolution in the last 20 years unveiled new directions of global economy run. Simultaneously, it highlighted new forms of intensification of crisis factors both in space and time. Interconnection and accumulation of their impacts led to the crisis in 2008. Anti-crisis measures may have mitigated some impacts, but at the same time they led to crisis metamorphoses (mortgage, debt, consumption, production capacities). These phenomena resulted in the call for a new approach to the crisis (system aspect) as well as for development of new strategies to exit the crisis (anti-crisis aspect). 

 

Key words: crisis phenomena, anti-crisis measures, crisis metamorphosis, new role of financial funds

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR