Apríl

  2015 

 

 

Porovnanie Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 s novým medzinárodne porovnateľným účtovným rámcom ESA 2010

Kvalitatívne zmeny v globálnej ekonomike

Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky

Redefinovanie funkcií štátu

Vývoj verejných financií v období  2. svetovej vojny a po nej na našom území

Smerovanie európskeho rozpočtu a finančný sektor

Cenovo nákladová konkurencieschopnosť v krajinách V4

Finančné trhy a ich budúci vývoj

Virtualizácia a finančný sektor

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
Ing. Pavlína Ivanová, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita

 

Redefinovanie funkcií štátu

 Redefinition of the state functions

Abstrakt

Krízové procesy ukazujú na potrebu zmien tak v samotnej ekonomike, ako i vo funkciách štátu. Nové definovanie kontrolných funkcií ale musí byť spojené s redefinovaním kľúčových funkcií štátu v rozhodujúcich oblastiach zmien (demografické zmeny, zdravotníctvo, vzdelávanie, doprava). Ide nielen o ich funkčné a finančné zabezpečenie, ale aj o podstatné zvýšenie efektívnosti uvedených oblastí. Vnútorné problémy uvedených oblastí (vecné a finančné) ukazujú na potrebu nového pohľadu na redefinovanie funkcií  štátu  tak z vecného, ako aj finančného hľadiska. Efektívne a cielené poskytovanie služieb štátu občanom i podnikom je kľúčovou otázkou budúcnosti.

Kľúčové slová: redefinovanie funkcií štátu, financovanie verejného sektora, efektívnosť, služby, regulácia

Abstract

Crisis processes show the call for changes in the current economy as well as in the state functions. New definitions of control functions, however, have to be linked with the redefinitions of key state functions in the dominant areas of change (demographic changes, health, education, transport). The thing is not just their functional and financial support, but also substantial increase in effectivity in these areas. Internal problems of these areas (subject-related and financial) point to the need of a new perspective to state functions both from subject-related and financial point of view. Effective and targeted provision of state services to citizens and companies is a crucial question of the future.

Key words: redefinition of the state functions, financing of public sector, effectivity, services, regulation

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR