Apríl

  2015 

 

 

Porovnanie Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 s novým medzinárodne porovnateľným účtovným rámcom ESA 2010

Kvalitatívne zmeny v globálnej ekonomike

Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky

Redefinovanie funkcií štátu

Vývoj verejných financií v období  2. svetovej vojny a po nej na našom území

Smerovanie európskeho rozpočtu a finančný sektor

Cenovo nákladová konkurencieschopnosť v krajinách V4

Finančné trhy a ich budúci vývoj

Virtualizácia a finančný sektor

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Ing. Pavlína Ivanová, PhD.  
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita

 

Smerovanie európskeho rozpočtu a finančný sektor

 Course of European budgeting and financial sector

Abstrakt

Európsky rozpočet je považovaný za kľúčové východisko pre budúcnosť EÚ. V skutočnosti tvorí malú časť finančného a zdrojového potenciálu EÚ. Verejný sektor hrá kľúčovú úlohu v národných ekonomikách (zdrojovú, stimulačnú, stabilizačnú). Zároveň ale existujú značné straty v národných rozpočtoch i rozpočtoch EÚ (šedé zóny, neefektívnosť, korupcia). Ciele stanovené na podporu európskeho rastu (Horizont 2020) môžu pomôcť ekonomickému rozvoju, ale bez cielenej finančnej pomoci a podpory inovácií zostanú iba v rovine želaní. Podniková a banková kriminalita vytvárajú obrovské ekonomické straty.

Kľúčové slová: európsky rozpočet, primárne ciele rozpočtu, šedá a čierna ekonomika, banky, podnikateľské prostredie, regulačné a kontrolné mechanizmy

Abstract

The European budget is considered to be a key starting point for the EU future. In fact, it forms only a small part of the financial and resource potential of the EU. The public sector plays a key role in the national economies (resource, stimulation, stabilization). At the same time, there are substantial losses in national budgets and the EU budgets (shadow zones, inefficiency, and corruption). The targets set to support European growth (Horizon 2020) are potent to help the economic development, but without targeted financial help and innovation support they remain just wishes. Commercial and bank criminality forms vast economic losses.

Key words: European budget, primary targets of the budget, shadow and black economy, banks, commercial sector, regulatory and control mechanisms

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR