Apríl

  2015 

 

 

Porovnanie Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 s novým medzinárodne porovnateľným účtovným rámcom ESA 2010

Kvalitatívne zmeny v globálnej ekonomike

Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky

Redefinovanie funkcií štátu

Vývoj verejných financií v období  2. svetovej vojny a po nej na našom území

Smerovanie európskeho rozpočtu a finančný sektor

Cenovo nákladová konkurencieschopnosť v krajinách V4

Finančné trhy a ich budúci vývoj

Virtualizácia a finančný sektor

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

Ing. Pavlína Ivanová, PhD.
Národohospodárska fakulta 
Ekonomická univerzita                                                                                                                                


 

Finančné trhy a ich budúci vývoj

Financial markets and their future development

 

Abstrakt

Fundamentálnou otázkou finančných trhov je dostatok alebo nedostatok kapitálu. Nové formy regulácie finančných trhov, zadlženosť ekonomických subjektov, reštrukturalizácia finančných trhov, banková únia, kvantitatívne uvoľňovanie a zadlženosť subjektov, riziká deficitného hospodárenia národných rozpočtov, kumulácia krízových faktorov na finančných trhoch.

Kľúčové slová: finančné trhy, kapitálové zdroje, banková únia, zadlženosť subjektov, dostatok a nedostatok kapitálu, finančné inovácie

Abstract

The fundamental issue of financial markets is the presence and absence of capital. New forms of financial market regulations, indebtedness of economic players, restructuralization of financial markets, bank union, quantitative easing and indebtedness of market players, risks of deficit run of national budgets, accumulation of crisis factors in the financial markets.

Key words: financial markets, capital resources, bank union, indebtedness of market players, presence and absence of capital, financial innovation

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR