Apríl

  2015 

 

 

Porovnanie Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 s novým medzinárodne porovnateľným účtovným rámcom ESA 2010

Kvalitatívne zmeny v globálnej ekonomike

Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky

Redefinovanie funkcií štátu

Vývoj verejných financií v období  2. svetovej vojny a po nej na našom území

Smerovanie európskeho rozpočtu a finančný sektor

Cenovo nákladová konkurencieschopnosť v krajinách V4

Finančné trhy a ich budúci vývoj

Virtualizácia a finančný sektor

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Ing. Pavlína Ivanová, PhD.                                                                                                                                           
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita
 

 

Virtualizácia a finančný sektor

Virtualization and financial sector

Abstrakt  

 

 

Autonómny vývoj finančného sektora, vývoj reálnej ekonomiky a finančné trhy, využívanie finančných inovácií a virtualizácia finančného sektora, nové formy úverovania podnikovej sféry, hypotekárne a úverové bubliny, reálne a fiktívne príjmy, prerozdeľovanie bohatstva spoločnosti a úloha finančného sektora, reálna a virtuálna tvorba hodnôt, neudržateľnosť virtualizácie finančného sektora.
 

Kľúčové slová: virtualizácia finančných trhov, finančné deriváty, pákový efekt, regulačné mechanizmy, investori, finančné bubliny,bankový sektor 

Abstract

Autonomous development of the financial sector, evolution of real economy and financial markets, employment of financial innovations and virtualization of financial sector, new forms of commercial sector crediting, mortgage and credit bubbles, real and fictional income, redistribution of wealth in the society and the role of financial sector, real and virtual formation of value, unsustainability of financial sector virtualization.  

Key words: virtualization of financial markets, financial derivates, leverage effect, regulatory mechanisms, investors, financial bubbles, bank sector


Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR