Apríl

  2015 

 

 

Porovnanie Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 s novým medzinárodne porovnateľným účtovným rámcom ESA 2010

Kvalitatívne zmeny v globálnej ekonomike

Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky

Redefinovanie funkcií štátu

Vývoj verejných financií v období  2. svetovej vojny a po nej na našom území

Smerovanie európskeho rozpočtu a finančný sektor

Cenovo nákladová konkurencieschopnosť v krajinách V4

Finančné trhy a ich budúci vývoj

Virtualizácia a finančný sektor

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
Tomáš Kendera
Katedra ekonomickej teórie
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Cenovo nákladová konkurencieschopnosť v krajinách V4 pokrízovom období

 The price-cost competitiveness in V4 Group countries in post-crisis period

Abstrakt

Cieľom príspevku je preskúmať, aký vplyv malo znehodnotenie výmenných kurzov Českej republiky, Maďarska a Poľska v porovnaní so Slovenskom, ktoré vplyvom zavedenia eura nemalo možnosť prispôsobenia sa novým ekonomickým podmienkam prostredníctvom kurzového kanála.

Kľúčové slová: konkurencieschopnosť, globálna kríza, efektívne výmenné kurzy, krajiny V4

Abstract

The aim of this article is to examine the impact of exchange rate depreciation in Czech Republic, Hungary and Poland, in comparison with Slovakia which due to introduction of the euro area currency does not have the possibility of adapting to new economic conditions through the exchange rate channel.

Key words: competitiveness, global crisis, effective exchange rates, Visegrad group countries

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR