Apríl

  2015 

 

 

Porovnanie Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 s novým medzinárodne porovnateľným účtovným rámcom ESA 2010

Kvalitatívne zmeny v globálnej ekonomike

Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky

Redefinovanie funkcií štátu

Vývoj verejných financií v období  2. svetovej vojny a po nej na našom území

Smerovanie európskeho rozpočtu a finančný sektor

Cenovo nákladová konkurencieschopnosť v krajinách V4

Finančné trhy a ich budúci vývoj

Virtualizácia a finančný sektor

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Katedra ekonomickej teórie
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 

 

 

Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky

Analytic and normative legislative in the context of scholasticism

Abstrakt

Týmto príspevkom by sme chceli v krátkosti poukázať na chápanie inštitútu súkromného vlastníctva v období scholastiky. Scholastické učenie predstavuje smer vývoja a formovania ekonomického myslenia v stredoveku. Toto učenie nie je ešte vedecky zosystematizované ako môžeme pozorovať napr. u Adama Smitha a klasickej školy ekonómie. Zato však podáva východiská pre širšie chápania vtedajšieho nazerania na ekonomické problémy a tvorí východisko pre ďalší vývoj ekonomického myslenia. Na inštitút súkromného vlastníctva sa totiž dá nazerať rôznymi spôsobmi a v priebehu hospodárskych dejín môžeme vidieť rôzne polemiky ohľadom využívania súkromného vlastníctva, od ľavicovo orientovaného politicko-ekonomického spektra, až po liberálne zameraných prívržencov.  

 

Kľúčové slová:

súkromné vlastníctvo, scholastika, Tomáš Akvinský, analytické právo, normatívne právo

 

Celý článok.

 

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR