Apríl

  2015 

 

 

Porovnanie Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 s novým medzinárodne porovnatežným účtovným rámcom ESA 2010

Kvalitatívne zmeny v globálnej ekonomike

Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky

Redefinovanie funkcií štátu

Vývoj verejných financií v období  2. svetovej vojny a po nej na našom území

Smerovanie európskeho rozpočtu a finančný sektor

Cenovo nákladová konkurencieschopnos v krajinách V4

Finančné trhy a ich budúci vývoj

Virtualizácia a finančný sektor

Informácia pre čitatežov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

                     

   ODBORNÝ MESAČNÍK PRE FINANCIE A INVESTOVANIE

 

Ročník II.       Číslo 4     

    

Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Mozilla Firefox

 

Vydáva 

Vydavatežstvo Fin Star
Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava
Telefón: +0421919037285
e-mail: finstar1000@gmail.com
ISSN 1339-5416
 

 

Redakčná rada

Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Ing. Ctibor Pilch, PhD., konatež vydavateža a šéfredaktor  
Ing. Boris Šturc,CSc.,KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania
PhDr.Eva Chudinová, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava


 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR