Jún

  2015  

 

 

Charakteristika a základné pojmy nového Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010

Názory M.Luthera a J.A.Komenského na vybrané sociálno-ekonomické problémy 

Politický a ekonomický cyklus  a vyhľadávanie renty

Pohľad neskorších scholastikov na vybrané ekonomické problémy

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia

Redakčná poznámka

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania
Fakulta ekonómie a podnikania
Paneurópska vysoká škola

 

Politický ekonomický cyklus a vyhľadávanie renty

 

V článku sa pokúsime poukázať na vzájomnú spojitosť správania orientovaného na rentu (rent seeking behavior), alebo vyhľadávanie renty, a politických faktorov podnikateľského cyklu. Na tieto ekonomické faktory sa pozrieme z hľadiska vzťahov volič – politik. V posledných desaťročiach sa začali do pojmu ekonomická renta zahŕňať všetky druhy obmedzení v ekonomickej činnosti: licencie, kvóty, obmedzovanie činnosti úradníkov a pod. To viedlo k objaveniu sa pojmu na rentu orientované správanie, alebo vyhľadávanie renty.

Úvod

Pojem vyhľadávanie renty (rent seeking behavior) definuje správanie sa ekonomických agentov, ktoré sa zamerané na privlastnenie si renty, alebo využitie monopolného postavenia, alebo na získanie prístupu k vládnym dotáciám, na rozdiel od vytvorenia zisku v procese konkurencie.

Kategória vyhľadávanie renty charakterizuje správanie ekonomických agentov v podmienkach inštitucionálnej transformácie, keď individuálne úsilie k maximalizácii zisku vytvárajú straty pre spoločnosť. V ekonomickej analýze je všeobecne uznávaná téza, že náklady zdrojov pre hľadanie a privlastnenie si renty o sebe predstavujú čisté straty spoločnosti.

Vyhľadávanie renty ekonomickými agentmi sa dá definovať ako výber a realizáciu stratégie zabezpečenia stability monopolného postavenia vo vzťahoch s inými ekonomickými subjektmi a so štátnymi inštitúciami.

V ekonomickej literatúre sa vymedzujú dva základné modely vyhľadávania renty:

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR