Jún

  2015  

 

 

Charakteristika a základné pojmy nového Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010

Názory M.Luthera a J.A.Komenského na vybrané sociálno-ekonomické problémy 

Politický a ekonomický cyklus  a vyhľadávanie renty

Pohľad neskorších scholastikov na vybrané ekonomické problémy

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia

Redakčná poznámka

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   
 
 
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Katedra ekonomickej teórie
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Názory M. Luthera a J. A. Komenského na vybrané sociálno-ekonomické problémy

The outlooks of M. Luther and J. A. Comenius on selected socio-economic problems

Abstrakt

Príspevok sa v krátkosti venuje pohľadom na vybrané problematické oblasti vtedajšieho života dvoch významných predstaviteľov náboženského protestantského európskeho hnutia. Nemecký reformátor Martin Luther sa okrem iného sústredil na problematiku neetického obchodovania a úžery. J. A. Komenský vo svojich náboženských, filozofických a pedagogických spisoch venoval aj hospodárskym otázkam a hľadal príčiny šťastia, resp. nešťastia spoločnosti.

Kľúčové slová:

M. Luther, obchod, J. A. Komenský, protestantizmus, úžera

Abstract

The article is devoted to a brief view of selected problematic areas of two important representatives of European protestant religious movement. German reformer Martin Luther, mainly focused on the issues of unethical trade and usury. J. A. Comenius in his religious, philosophical and pedagogical writings devoted to economic issues and was trying to look for the causes of happiness, respectively casualty of the society.

Keywords:

M. Luther, trade, J. A. Comenius, protestantism, usury

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR