Jún

  2015  

 

 

Charakteristika a základné pojmy nového Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010

Názory M.Luthera a J.A.Komenského na vybrané sociálno-ekonomické problémy 

Politický a ekonomický cyklus  a vyhľadávanie renty

Pohľad neskorších scholastikov na vybrané ekonomické problémy

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia

Redakčná poznámka

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Katedra ekonomickej teórie
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Pohľad neskorších scholastikov na vybrané ekonomické problémy

The review of the later scholastics on selected economic issues

 

Abstrakt

Cieľom príspevku je v krátkosti nahliadnuť do vybraných ekonomických oblastí neskoršieho scholastického učenia. Zameriavame sa na učenie neskoršej scholastiky, najmä na názory ohľadom spravodlivej ceny a mzdy, peňazí, úroku, zisku, fiškálnej politiky či daní. Príspevok vznikol ako pokračovanie príspevku s názvom „Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky“, v ktorom sme položili základ pre predstavenie pohľadu neskoršej scholastiky na vybrané ekonomické problémy.

Kľúčové slová:

scholastika, zisk, úrok, spravodlivá cena, spravodlivá mzda, fiškálna politika, dane

Abstract

The aim of this paperwork is a brief insight into selected economic areas of later scholastic learning. We focus on particular opinions about fair prices and wages, money, interest, profit, fiscal policy or taxation. The contribution is a continuation of the contribution entitled "Analytical and normative law in the context of scholasticism" in which we have laid the foundation for the introduction of the view of later scholastics on selected economic issues.

Key words:

scholasticism, profit, interest, just price, just wage, fiscal policy, taxes

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR