Júl - August

  2015  

 

 

Rizikový manažment a sprostredkovanie poistenia

Normatívne ekonomické myšlienky predstaviteľov utopického socializmu a K.H.Marxa 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Vplyv finančnej krízy na spokojnosť bankových klientov vo vybraných krajinách Európy

Základné systémové princípy Európskeho systému národných účtov ESA 2010

Úvod do psychológie finančného trhu

Redakčná poznámka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 Ing. Robert Poór, PhD.
Industrial Risk Consulting s.r.o.
predseda Slovenskej asociácie rizikového manažmentu.
Bratislava
 

Rizikový manažment a sprostredkovanie poistenia

 

Efektívnosť sprostredkovania poistenia je závislá od právneho pochopenia samotnej činnosti poisťovne. Základom poisťovacej činnosti je riadená akceptácia rizík. Aby sa stanovila akceptovateľnosť rizika, je nutné toto riziko posúdiť. Posudzovanie rizika je zo strany poisťovne veľmi zodpovedné, pretože pri podcenení posudzovania rizika môže dôjsť k nečakaným škodovým udalostiam u klienta a tým ku zníženiu celkovej efektívnosti činnosti poisťovne.Sprostredkovatelia poistenia by mali z uvedeného dôvodu pri účinnej spolupráci s poisťovňou zodpovedne pripraviť podklady tak, aby poisťovňa mohla posúdenie rizika zhodnotiť.Hodnotenie rizika je dôležité aj pre sprostredkovanie poistenia, pretože poznaním rizika svojich klientov dokážu účinne riadiť kvalitu svojho portfólia. Ak hovoríme o hodnotení rizika, máme na mysli činnosť, ktorá je spojená s identifikáciou a kvantifikáciou rizík. Identifikáciou rizika sa rozumie stanovenie rizikových faktorov, následne i stanovenie ich významu, t.j. kvantifikácia rizika. Podnikateľský subjekt, ktorý chce sprostredkovateľ poistenia ponúknuť do poistenia a teda do portfólia poisťovne, je vhodné, aby tento subjekt predstavil poisťovni prostredníctvom hodnotenia rizík klienta. 

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR